הליך התנגדות

מהו הליך התנגדות?

הליך התנגדות הוא תוצאה של בקשה שהוגשה על ידי צד שלישי שלא לרשום בקשה לסימן מסחרי.

מתי מוגש הליך התנגדות?

לאחר שמחלקת סימני מסחר מקבלת בקשה לרישום סימן מסחרי, מתפרסמת בקשה להתנגדויות ברשומות הסימנים המסחריים במשך שלושה חודשים. במהלך תקופה זו רשאי כל צד שלישי להגיש התנגדות כנגד רישום הבקשה.

מי יכול להגיש התנגדות?

התנגדות כנגד רישום סימן מסחרי יכולה להיות מוגשת על ידי כל אדם ו / או ישות. הזכות להתנגד אינה מוגבלת במפורש רק לבעלי עניין.

מה הטענות באיתן ניתן להגיש התנגדות?

צד שלישי רשאי לטעון שהוא הבעלים האמיתי של הסימן המסחרי; או כי סימן הבקשה אינו זכאי לרישום בהתאם לפקודת סימני המסחר

מה צריך לכלול בהתנגדות?

בהתנגדות לציין את הסיבה\ות בגללן לא ניתן לרשום את הבקשה. בפועל, צדדים שלישיים בד"כ מתנגדים בטענה שהסימן ביישום דומה מדי לסימן המסחרי הרשום שלהם, והדבר עלול לגרום לבלבול. במקרה זה, על ההתנגדות לכלול ראיות המציגות את המוניטין של הסימן המסחרי הקיים והסיכוי של בלבול צרכנים בין הסימן הרשום לבין הסימן שמבקשים לרשום (ניתן להוכיח זאת, בין היתר, על ידי הגשת סקרי צרכנים למחלקת הרישום) .

מהן האפשרויות במידה ומתנגדים לרישום סימן המסחר?

תגובה להודעה על התנגדות – מבקש הרישום יכול להגיש תגובה להתנגדות. פעולה זו תתחיל הליך משפטי. אי הגשת תגובה להודעת ההתנגדות היא בבחינת נטישת הבקשה, והבקשה מבוטלת באופן אוטומטי.

נסיגה – לאור ההתנגדות, רשאי המבקש לבטל את בקשתו ולהגיש בקשה חדשה לסימן מסחר שונה.

נטל ההוכחה

במקרה של ההתנגדות, נטל ההוכחה כי הסימן המסחרי הוא שונה מהקיים וניתן לרישום, הוא על המבקש לרשום את הסימן.

מהם השלבים בתהליך וכמה זמן הוא נמשך?

ניתן להגיש את ההתנגדות תוך שלושה חודשים מיום פרסום הבקשה. מועד זה אינו ניתן להארכה.

התגובה – לאחר הגשת ההתנגדות, למבקש יש חודשיים כדי להגיב. מועד זה ניתן להארכה.

ראיות – המתנגד יגיש את ראיותיו בתוך חודשיים ממועד תגובתו של המבקש להודעה על התנגדות. לאחר מכן, למבקש יש חודשיים להגיב לראיות שהוגשו, ולהציג ראיות משלו. מועדים אלו ניתנים להארכה.

העדויות של הצדדים יוגשו בצורה של תצהירים הנתמכים על ידי החומרים הרלוונטיים.

אם המתנגד אינו מגיש ראיות התומכות בטענותיו, הוא ייחשב כמי שוויתר על התנגדותו. במקרה כזה, סביר להניח כי בקשת הרישום תתקבל.

שימוע – בסיום שלב הצגת הראיות יקיים הרשם דיון. חובה על שני הצדדים להופיע בדיון זה. במהלך השימוע, ישאל הרשם את הצדדים או המומחים מטעמם על תצהיריהם או חוות דעתם. במקרים מסוימים, לאחר הדיון, רשאי הרשם לחייב את הצדדים להגיש סיכום בכתב.

החלטה – בהמשך לשימוע ייתן הרשם את החלטתו. על החלטת הרשם ניתן לערער לבית המשפט המחוזי תוך שלושים יום מיום קבלת ההחלטה

Backחזרה
דילוג לתוכן